Štanjel

Goriška

Nekoč močno utrjeni Štanjel je tipično, pod vrh griča stisnjeno kraško naselje. Dominirata mu dvorec tik ob zahodnem obzidju ter župnijska cerkev sv. Danijela s prepoznavno limonasto streho. Nizi kamnitih stavb so razporejeni po terasah za obzidjem. Zaradi neločljive povezanosti s podobo celotne naselbine ima dvorec Štanjel v okviru slovenske grajske dediščine poseben pomen. Z vidika arhitekturnega oblikovanja posameznih enot in detajlov je dokumentiran najprej z reliefom naselja na menzi velikega oltarja v župnijski cerkvi iz okoli 1760–1780.

Prednik današnjega renesančno-baročnega dvorca je bil pozidan že v srednjem veku. V zadnji tretjini 15. stoletja je bilo v sklopu protiturške obrambe zgrajeno obzidje z obrambnim stolpom, ohranjeni ostanek srednjeveškega gradu (San Angelo) pa je kvadratni stolp na zahodnem vogalu kompleksa. Stolp je dostopen iz prvega nadstropja po polžastih stopnicah v gornje etaže; v kleti naj bi bile po izročilu ječe.

Štanjelsko gospostvo je bilo najprej v lasti goriških grofov, po njihovem izumrtju 1500 je pripadlo Habsburžanom, ki so ga dali v fevd pl. Cobenzlom. Ti so začeli grad temeljito prezidavati. Po vojni med Beneško republiko in Habsburžani v letih 1508 in 1509 je sledila obnova in širitev naselbinskega obzidja. Iz leta 1580 je najstarejši ohranjeni dokument, ki omenja štanjelski dvorec – pismo Janeza Cobenzla nadvojvodi Karlu II. s skico tlorisne zasnove trikotne oblike. Oba kraka se zbližujeta na vzhodni strani, kjer je poseben vhod v zgornji del dvorišča in na teraso pred severnim traktom. Nad tem vhodom je mostovžna prečna povezava med spodnjim in zgornjim palacijem. Gornji del dvorca obdajata dve stolpasti zgradbi kvadratnega tlorisa, palacij spodaj pa obvladuje osrednji okrogli stolp in vhodni stolp v naselje.

Začetek prezidave severovzhodnega dela spodnjega dela dvorca nam označuje ohranjena napisna plošča iz leta 1583. Naslednja gradbena faza je sledila na začetku 17. stoletja v času Janez Filipa Cobenzla († 1630), ko je bilo na območju Štanjela ustanovljeno tudi deželnoknežje zemljiško gospostvo. Takrat so postavili nov jugozahodni trakt.

Naslednji pomembna dela so bila narejena za časa Janeza Filipa II. († 1712) in sicer v drugi polovici 17. stoletja (do okoli 1681, kot kaže napisna plošča z letnico na dvoriščni fasadi jugozahodnega trakta v nadstropju), ko je bil kompleks dvorca celovito prezidan. Hkrati z jugozahodnim traktom so temeljito prezidali tudi severozahodnega. Kompleks je leta 1696 sklenil zaporni zid z mogočnim renesančnim rustikalnim portalom, na katerem je grb Cobenzlov s to letnico. Vhodni stolp ali glavni vhod je utrjeni del naselja Štanjel, ki je bil nekoč prav tako del obrambnega obzidja. Na sklepnem kamnu portala je grb družine Cobenzl iz leta 1692. Sredi sprednjega (torej zahodnega) grajskega trakta s sobanami je bila postavljena renesančna rondela, v katerega notranjo okroglino so namestili velik kamnit vodnjak, ki nosi letnico 1694.

Dvorec je torej v baroku dobil zaokroženo podobo dvokrilne fevdalne rezidence trikotne tlorisne zasnove, ki je oklepala dvorišče v dveh nivojih. Prvotni obrambni značaj se je skoraj povsem izgubil, obrambne strelne line so ostale samo v kleteh. Okoli leta 1700 so na notranjem dvorišču zgradili monumentalno peteroramno stopnišče z balustrsko ograjo, ki je osrednji arhitekturni poudarek v kompleksu dvorca in vezni člen, ki povezuje spodnji in zgornji dvoriščni nivo, včasih je rabilo tudi za povezavo za dostop v nadstropje severozahodnega trakta. Do razdejanja med 2. svetovno vojno so bili v treh nišah (z vrhnjim zaključkom v obliki školjke) postavljeni kamniti kipi nimf, zato im. Tudi nimfej.

Janez Filip grof Cobenzl, diplomat in osebni prijatelj cesarja Jožefa II., je tik pred smrtjo 1810 z izjemo gradu Ribnice in palače v Ljubljani vse drugo premoženje z oporoko zapustil sorodniku Mihaelu Janezu Coroniniju grofu Cronbergu (1810–ok. 1825), ta pa je dvorec Štanjel kmalu prodal nemškemu industrialcu Janezu Krištofu Ritterju, od 1827 z baronskim plemiškim nazivom pl. Zahony in tudi on ga je obdržal le kratek čas. Kmalu ga je prodal vitezu Jožefu Fabianiju, ta grofu Melsu in on baronu Sesslu, nakar je prišel v roke tržaškega društva pod vodstvom kapitana Parsija in nazadnje Camilla pl. Moratinija. Omenimo še, da je bil dvorec v revolucionarnem letu 1848 oplenjen s strani kmečkih upornikov.

Med letoma 1920 in 1935 je štanjelski dvorec preurejal arh. Maks Fabiani. Po njegovi zamisli je postal večnamenski objekt. Tu je bil sedež občine Štanjel, zdravstvena ambulanta, veterinarska postaja in otroški vrtec. V palaciju iz 16. stoletja je preuredil prejšnje grajske sobane v dvorano, ki je bila dostopna ne le po dvorišču, ampak tudi s ceste po kamnitem stopnišču, speljanem po grajskih terasah ob dohodni cesti v naselje. Med letoma 1920 in 1930 je zasnoval tudi terasast vrt ob vili Ferrari na vzhodnem robu naselja, katerega najbolj prepoznaven del je bazen z mostičkom.

V severozahodnem traktu so nekaj soban združili v večjo reprezentančno dvorano, ki jo je poslikala Fabianijeva prijateljica, slikarka Neera Gatti. V času 2. svetovne vojne je bil dvorec v spopadu Kosovelove brigade z Nemci miniran in požgan ter domala povsem uničen ter potem ostal dolgo v razvalinah. Leta 1964 ga je Zavod za spomeniško varstvo SR Slovenije uvrstil med 14 najpomembnejših spomenikov, sledila je prenova dvorca in obnova vasi 1970–1988 pod vodstvom arh. Nataše Štupar Šumi. Ta je v sedemdesetih letih vodila prenovo tudi celotne vasi, in sicer ob spoštovanju dediščine posegov Maksa Fabianija. Na začetku so sočasno v dvorcu potekala tudi arheološka izkopavanja.

Leta 1988 so v obnovljenem krilu baročnega vzhodnega palacija odprli Galerijo Lojzeta Spacala; 2010 so se nadaljevala obnovitvena dela na severnem krilu spodnjega palacija, v severozahodnem traktu dvorca so bile zgrajene armiranobetonske konstrukcije; 2017 je Občina Komen sklenila pogodbo s podjetjem KSP Sežana za izvedbo celotnega zunanjega ovoja spodnjega palacija (dela končana 2018).

Znamenitosti v Štanjelu povezuje t. i. Fabianijeva pot. Poleg dvorca omenimo vsaj župnijsko cerkev sv. Danijela v njegovi neposredni bližini, kraško hišo in vilo Ferrari, ki je skupno ime za sklop hiš v vzhodnem delu Štanjela, ki ga je prav tako uredil Fabiani, in sicer za svojega nečaka, tržaškega zdravnika Enrica Ferrarija. V sklop spada tudi Kobdiljski stolp, ki je nekoč varoval dostop do naselja iz Vipavske doline. Fabiani ga je v tridesetih letih spremenil v jedilnico, na strehi je bila terasa. V času druge svetovne vojne (1944) je bil delno porušen in kasneje obnovljen (1980; arh. Štupar Šumi). Na pustem in strmem predelu pod vilo je Fabiani med 1925 in 1935 zasnovan terasast vrt. Arhitekt je vključil sistem podzemnih kanalov in zbiralnikov za oskrbo parka z vodo za zalivanje in okras z vodometom in vodnim zrcalom. Dodal je otoček sredi bazena s t. i. beneškim mostičem, drevorede in sadna drevesa, uredil je tudi obhodne poti, ki se vijejo okoli naselja. Leta 1999 je bil vrt razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

Namembnost


Prvo in drugo nadstropje obeh traktov je služilo predvsem za stanovanje fevdalnih gospodov, medtem ko so pritličja rabila za kuhinjo in shrambe. Janez Filip II. baron Cobenzl je imel dvorec za svojo osrednjo podeželsko rezidenco. Konec 18. stoletja je dvorec vlogo pomembne plemiške rezidence dokončno izgubil. Leta 1820 se v Štanjelu omenja okrajno sodišče. Med 1. svetovno vojno so bili v dvorcu nastanjeni avstro-ogrski vojaki. Po Fabianijevi obnovi med obema vojnama ga preuredijo v večnamensko stavbo za potrebe kraja in okolice.

Namembnost v obdobju 1945-1963

  • Ruševina

Današnja namembnost

  • Gostinski objekt
  • Muzej
  • TIC

Izpostavljeno


gotika, renesansa, barok, 20. stoletje
stolp, dvorec, utrdba, obrambno obzidje, portal, most, grajska kapela, grajski vodnjak, palacij, mostovž, vhodni stolp, vrt

Nekoč močno utrjeni Štanjel je tipično, pod vrh griča stisnjeno kraško naselje. Dominirata mu dvorec tik ob zahodnem obzidju ter župnijska cerkev sv. Danijela s prepoznavno limonasto streho. Nizi kamnitih stavb so razporejeni po terasah za obzidjem. Zaradi neločljive povezanosti s podobo celotne naselbine ima dvorec Štanjel v okviru slovenske grajske dediščine poseben pomen. Z vidika arhitekturnega oblikovanja posameznih enot in detajlov je dokumentiran najprej z reliefom naselja na menzi velikega oltarja v župnijski cerkvi iz okoli 1760–1780.

Prednik današnjega renesančno-baročnega dvorca je bil pozidan že v srednjem veku. V zadnji tretjini 15. stoletja je bilo v sklopu protiturške obrambe zgrajeno obzidje z obrambnim stolpom, ohranjeni ostanek srednjeveškega gradu (San Angelo) pa je kvadratni stolp na zahodnem vogalu kompleksa. Stolp je dostopen iz prvega nadstropja po polžastih stopnicah v gornje etaže; v kleti naj bi bile po izročilu ječe.

Štanjelsko gospostvo je bilo najprej v lasti goriških grofov, po njihovem izumrtju 1500 je pripadlo Habsburžanom, ki so ga dali v fevd pl. Cobenzlom. Ti so začeli grad temeljito prezidavati. Po vojni med Beneško republiko in Habsburžani v letih 1508 in 1509 je sledila obnova in širitev naselbinskega obzidja. Iz leta 1580 je najstarejši ohranjeni dokument, ki omenja štanjelski dvorec – pismo Janeza Cobenzla nadvojvodi Karlu II. s skico tlorisne zasnove trikotne oblike. Oba kraka se zbližujeta na vzhodni strani, kjer je poseben vhod v zgornji del dvorišča in na teraso pred severnim traktom. Nad tem vhodom je mostovžna prečna povezava med spodnjim in zgornjim palacijem. Gornji del dvorca obdajata dve stolpasti zgradbi kvadratnega tlorisa, palacij spodaj pa obvladuje osrednji okrogli stolp in vhodni stolp v naselje.

Začetek prezidave severovzhodnega dela spodnjega dela dvorca nam označuje ohranjena napisna plošča iz leta 1583. Naslednja gradbena faza je sledila na začetku 17. stoletja v času Janez Filipa Cobenzla († 1630), ko je bilo na območju Štanjela ustanovljeno tudi deželnoknežje zemljiško gospostvo. Takrat so postavili nov jugozahodni trakt.

Naslednji pomembna dela so bila narejena za časa Janeza Filipa II. († 1712) in sicer v drugi polovici 17. stoletja (do okoli 1681, kot kaže napisna plošča z letnico na dvoriščni fasadi jugozahodnega trakta v nadstropju), ko je bil kompleks dvorca celovito prezidan. Hkrati z jugozahodnim traktom so temeljito prezidali tudi severozahodnega. Kompleks je leta 1696 sklenil zaporni zid z mogočnim renesančnim rustikalnim portalom, na katerem je grb Cobenzlov s to letnico. Vhodni stolp ali glavni vhod je utrjeni del naselja Štanjel, ki je bil nekoč prav tako del obrambnega obzidja. Na sklepnem kamnu portala je grb družine Cobenzl iz leta 1692. Sredi sprednjega (torej zahodnega) grajskega trakta s sobanami je bila postavljena renesančna rondela, v katerega notranjo okroglino so namestili velik kamnit vodnjak, ki nosi letnico 1694.

Dvorec je torej v baroku dobil zaokroženo podobo dvokrilne fevdalne rezidence trikotne tlorisne zasnove, ki je oklepala dvorišče v dveh nivojih. Prvotni obrambni značaj se je skoraj povsem izgubil, obrambne strelne line so ostale samo v kleteh. Okoli leta 1700 so na notranjem dvorišču zgradili monumentalno peteroramno stopnišče z balustrsko ograjo, ki je osrednji arhitekturni poudarek v kompleksu dvorca in vezni člen, ki povezuje spodnji in zgornji dvoriščni nivo, včasih je rabilo tudi za povezavo za dostop v nadstropje severozahodnega trakta. Do razdejanja med 2. svetovno vojno so bili v treh nišah (z vrhnjim zaključkom v obliki školjke) postavljeni kamniti kipi nimf, zato im. Tudi nimfej.

Janez Filip grof Cobenzl, diplomat in osebni prijatelj cesarja Jožefa II., je tik pred smrtjo 1810 z izjemo gradu Ribnice in palače v Ljubljani vse drugo premoženje z oporoko zapustil sorodniku Mihaelu Janezu Coroniniju grofu Cronbergu (1810–ok. 1825), ta pa je dvorec Štanjel kmalu prodal nemškemu industrialcu Janezu Krištofu Ritterju, od 1827 z baronskim plemiškim nazivom pl. Zahony in tudi on ga je obdržal le kratek čas. Kmalu ga je prodal vitezu Jožefu Fabianiju, ta grofu Melsu in on baronu Sesslu, nakar je prišel v roke tržaškega društva pod vodstvom kapitana Parsija in nazadnje Camilla pl. Moratinija. Omenimo še, da je bil dvorec v revolucionarnem letu 1848 oplenjen s strani kmečkih upornikov.

Med letoma 1920 in 1935 je štanjelski dvorec preurejal arh. Maks Fabiani. Po njegovi zamisli je postal večnamenski objekt. Tu je bil sedež občine Štanjel, zdravstvena ambulanta, veterinarska postaja in otroški vrtec. V palaciju iz 16. stoletja je preuredil prejšnje grajske sobane v dvorano, ki je bila dostopna ne le po dvorišču, ampak tudi s ceste po kamnitem stopnišču, speljanem po grajskih terasah ob dohodni cesti v naselje. Med letoma 1920 in 1930 je zasnoval tudi terasast vrt ob vili Ferrari na vzhodnem robu naselja, katerega najbolj prepoznaven del je bazen z mostičkom.

V severozahodnem traktu so nekaj soban združili v večjo reprezentančno dvorano, ki jo je poslikala Fabianijeva prijateljica, slikarka Neera Gatti. V času 2. svetovne vojne je bil dvorec v spopadu Kosovelove brigade z Nemci miniran in požgan ter domala povsem uničen ter potem ostal dolgo v razvalinah. Leta 1964 ga je Zavod za spomeniško varstvo SR Slovenije uvrstil med 14 najpomembnejših spomenikov, sledila je prenova dvorca in obnova vasi 1970–1988 pod vodstvom arh. Nataše Štupar Šumi. Ta je v sedemdesetih letih vodila prenovo tudi celotne vasi, in sicer ob spoštovanju dediščine posegov Maksa Fabianija. Na začetku so sočasno v dvorcu potekala tudi arheološka izkopavanja.

Leta 1988 so v obnovljenem krilu baročnega vzhodnega palacija odprli Galerijo Lojzeta Spacala; 2010 so se nadaljevala obnovitvena dela na severnem krilu spodnjega palacija, v severozahodnem traktu dvorca so bile zgrajene armiranobetonske konstrukcije; 2017 je Občina Komen sklenila pogodbo s podjetjem KSP Sežana za izvedbo celotnega zunanjega ovoja spodnjega palacija (dela končana 2018).

Znamenitosti v Štanjelu povezuje t. i. Fabianijeva pot. Poleg dvorca omenimo vsaj župnijsko cerkev sv. Danijela v njegovi neposredni bližini, kraško hišo in vilo Ferrari, ki je skupno ime za sklop hiš v vzhodnem delu Štanjela, ki ga je prav tako uredil Fabiani, in sicer za svojega nečaka, tržaškega zdravnika Enrica Ferrarija. V sklop spada tudi Kobdiljski stolp, ki je nekoč varoval dostop do naselja iz Vipavske doline. Fabiani ga je v tridesetih letih spremenil v jedilnico, na strehi je bila terasa. V času druge svetovne vojne (1944) je bil delno porušen in kasneje obnovljen (1980; arh. Štupar Šumi). Na pustem in strmem predelu pod vilo je Fabiani med 1925 in 1935 zasnovan terasast vrt. Arhitekt je vključil sistem podzemnih kanalov in zbiralnikov za oskrbo parka z vodo za zalivanje in okras z vodometom in vodnim zrcalom. Dodal je otoček sredi bazena s t. i. beneškim mostičem, drevorede in sadna drevesa, uredil je tudi obhodne poti, ki se vijejo okoli naselja. Leta 1999 je bil vrt razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

Namembnost

Prvo in drugo nadstropje obeh traktov je služilo predvsem za stanovanje fevdalnih gospodov, medtem ko so pritličja rabila za kuhinjo in shrambe. Janez Filip II. baron Cobenzl je imel dvorec za svojo osrednjo podeželsko rezidenco. Konec 18. stoletja je dvorec vlogo pomembne plemiške rezidence dokončno izgubil. Leta 1820 se v Štanjelu omenja okrajno sodišče. Med 1. svetovno vojno so bili v dvorcu nastanjeni avstro-ogrski vojaki. Po Fabianijevi obnovi med obema vojnama ga preuredijo v večnamensko stavbo za potrebe kraja in okolice.

Namembnost v obdobju 1945-1963

  • Ruševina

Današnja namembnost

  • Gostinski objekt
  • Muzej
  • TIC

Lastniki

Goriški grofje

knezi Habsburški (1500–)

rodbina pl. Cobenzli (16. stoletje–1810)

Janez (baron) Cobenzl (1594 †)

Ulrik baron Cobenzl (1594–1603 ca.)

Janez Filip baron Cobenzl (1603–1630 †)

Janez Gašper baron Cobenzl (1630–1647 †)

Janez Filip II. baron Cobenzl (1647–1712 †)

Ludvik Gundakar baron Cobenzl (1678–1764)

Gvidobald (Gvido) grof Cobenzl (1764–1797 †)

Janez Filip grof Cobenzl (1797–1810 †)

Mihael Janez Coronini grof Cronberg (1810–ok. 1825)

Janez Krištof Ritter (1827 poplemeniten pl. Zahony) (ok. 1825–1838 †)

vitez Jožef Fabiani

grof Melzi

baron Sessel

Tržaško društvo (pod vodstvom kapitana Parisija in Kamil pl. Marzetinija)

Kraljevina Italija (Občina Štanjel)

Občina Komen: dvorec; Republika Slovenija: Ferrarijev vrt

Stolp gradu pred obnovo (©Igor Sapač)

Renesančni trakt pred obnovo (©Igor Sapač)

Renesančni trakt pred obnovo (©Igor Sapač)

Grad z zahoda (©Igor Sapač)

Zunanjščina s stolpom (©Igor Sapač)

Naselbinska vrata (©Igor Sapač)

Naselbinska vrata (©Igor Sapač)

Portal naselbinskih vrat (©Igor Sapač)

Grb Cobenzlov na portalu naselbinskih vrat (©Igor Sapač)

Naselbinska vrata s hodnikom (©Igor Sapač)

Župnijska cerkev sv. Danijela (©Igor Sapač)

Stolp v mestu (©Igor Sapač)

Zahodni trakt (©Igor Sapač)

Zahodni trakt (©Igor Sapač)

Peteroramno stopnišče (©Igor Sapač)

Napisna plošča nad portalom (©Igor Sapač)

Portal in napisna plošča (©Igor Sapač)

Napisna plošča z letnico 1699 (©Igor Sapač)

Napisna plošča (©Igor Sapač)

Napisna plošča na baročnem traktu (©Igor Sapač)

Ostanek kipa iz prve polovice 18. stoletja (©Igor Sapač)

Štanjel, Slovenija

Literatura

-Dediščina. Štanjel – Grad (http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=7244, december 2021).

-UIFS ZRC SAZU, Stelè, Zap., CXXIV, 11. 10. 1947, str. 68.

-INDOK, Zadnikar, Zap., 1949, Štanjel, grad; št. 179 – 1958 (»Štanjel – razvalina gradu«); št. 33 – 1973 (»Štanjel – naselje«); Davorin Vuga, Poročilo o arheoloških izkopavanjih v Štanjelu za leto 1972 (tipkopis); Fototeka (Štanjel grad).

-Tina ČIČ, Grad bo dobil streho, Primorske novice, 15. 5. 2009, str. 11.

-Ivan JAKIČ, Vsi slovenski gradovi. Leksikon slovenske grajske zapuščine, Ljubljana 1997, str. 333–335.

-Bojan KLEMENČIČ, Jasna SVETINA, Nada OSMUK, Štanjel – grad (EŠD 7244). Konservatorski program, Nova Gorica 2001.

Krajevni leksikon Slovenije, 1 (ur. Roman Savnik), Ljubljana 1968, str. 337.

-Mitja MOZETIČ, Štanjel: Štanjel, grad in utrjeno vaško naselje, v: Gradovi, utrdbe in mestna obzidja. Vodnik po spomenikih, Ljubljana 2006, str. 172–174 (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine).

-Mitja MOZETIČ, Št. 161 (Štanjel–grad), Varstvo spomenikov. Poročila, 53, 2018, str. 266–267.

-Marko POZZETTO, Maks Fabiani – vizije prostora, Kranj 1997, str. 296–301.

-Simon RUTAR, Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska. Prirodoznanski, statistični in kulturni opis, Ljubljana 1892 (1997 ponatis), str. 107.

-Igor SAPAČ, Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. 5: Kras in Primorje Ljubljana 2011, str. 252–304.

-Helena SERAŽIN, Štanjelski grad na risbi Janeza Cobenzla iz 1580, Acta historiae artis Slovenica, 10, 2005, 169–176.

-Ivan STOPAR, Gradovi na Slovenskem, Ljubljana 1986, str. 359–362.

-Marvy SUŠNIK, Gojko ZUPAN, Štanjel. Vrt ob Vili Ferrari, Zgodovinski parki in vrtovi v Sloveniji/ Historical Parks and Gardens in Slovenia, Ljubljana 1995, str. 35–37.

-Nataša ŠTUPAR ŠUMI, Štanjel in grad Štanjel. Traduzione italiana, Ljubljana 1987 (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbirka vodnikov, 125–126).

-Nataša ŠTUPAR ŠUMI, Spacalova galerija v štanjelskem gradu, Varstvo spomenikov, 30, 1988, str. 35–43.

-Nataša ŠTUPAR ŠUMI, Štanjelski grad – palacij iz 16. stoletja, Varstvo spomenikov, 32, Ljubljana 1990, str. 97–101.

-K. T., Irena CUNJA, V Štanjelu bo domoval prvi muzej slovenskega jezika in knjige (https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/v-stanjelu-bo-domoval-prvi-muzej-slovenskega-jezika-in-knjige/448820, marec 2022).

-Barbara VODOPIVEC, Nataša Štupar Šumi, v: V ospredje. Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja/ To the Fore. Female Pioneers in Slovenian Architecture, Civil Engineering and Design (ur. Helena Seražin), Ljubljana 2020, str. 192–197: 193.

 

 

 

 

 

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji