Planina pri Rakeku – Ravbarjev stolp

Notranjska

 

Mali grad v Kačji vasi pri Planini, im. tudi Ravbarjev stolp, stoji na vzpetini v bližini vhoda v Planinsko jamo nad vhodnim delom zatrepne doline reke Unice. S treh strani je vzpetina zavarovana z naravno strmino in nedostopna. Viri grad prvič omenjajo leta 1444 (Klenburg), in sicer je nastal na posesti goriških grofov. Sprva je bil v posesti gospodov iz Planine (Alben), ki so v 1. polovici 15. stoletja izumrli. Po letu 1435 je postal last Celjskih grofov, po njihovem izumrtju 1456 pa je pripadel Habsburžanom. Ti so ga kmalu predali v fevd kranjski plemiški rodovini Rauber (slovensko Ravbar), po kateri stolp nosi ime. Ta je grad posedovala tudi še skoraj celo naslednje stoletje. Konec 16. stoletja so ga tako kot bližnji grad Haasberg kupili Hallerji, 1614 pa sta oba prešla v last pomembne plemiške družine Eggenberg.

Grad je upodobljen tako v Valvasorjevi Skicni knjigi za Topografijo (1678) kot v Topografiji (1679), v desetletje mlajši Slavi vojvodine Kranjske pa je polihistor upodobitvi dodal tudi izčrpen opis, a Mali grad (Grad Kleinhäusel) takrat že ni bil več naseljen in tudi strehe so se že udirale. Valvasor tudi pravi, da je na tem mestu že v rimskih časih stal grad, ki pa je v tretjem stoletju iz neznanega vzroka propadel.

Od nekdanjega gradu se je ohranil le impozanten valjast stolp, bergfrid, ki je višinsko za nadstropje presegal dvonadstropno stavbno gmoto preostale zgradbe, služil pa je tako v stanovanjske kot utrdbene namene. V velikih kamnitih blokih na zunanjščini so se ohranili utori (na katere pri drugih naših grajskih stavbah skoraj ne naletimo), s katerimi so si pomagali pri zidanju in stolp je zato tudi svojevrsten tehnični spomenik. Od arhitekturnih členov izpostavimo oba poznogotska vhodna portala: tisti v pritličju je polkrožen in ima robove posnete na ajdovo zrno, portal v 1. nadstropju pa ima ravno preklado in značilna poznogotska ušesa.

V pritličju stolpa je bila grajska kapela, ki je segala v višino dveh etaž. V njej se je ohranila konstrukcija rebrastega zvezdastega svoda. Obočna rebra počivajo na geometričnih konzolah, ki so večinoma opremljene z grbovnimi ščitki. Na konzoli ob velikem vhodnem oknu sta na ščitkih grba rodbine Lueger (Jamski) in Ravbar: Nikolaj Ravbar († 1482), znan mdr. po tem, da je 1463 na ukaz cesarja Friderika III. posredoval zoper svojega tasta, devinskega glavarja Nikolaja Luegerja (Jamskega), je bil namreč poročen z njegovo hčerko Dorotejo. Iz kapele vodijo kamnite stopnice v klet. Nadstropja so bila med seboj predeljena s sedaj zrušenimi lesenimi stropi in povezana z lesenimi stopnicami. Vmesni nadstropji sta bili namenjeni bivanju, zgornje pa obrambi. Bergfrid je bil povezan s palacijem z dvema tankima zidovoma, ki sta segala v višino dveh nadstropij. Ostaline zidov so deloma še vidne.

Kot je že bilo omenjeno, so bili lastniki Malega gradu v glavnem isti kot lastniki Haasberga: tako je malograjska posest 1717 prešla v last Cobenzlov, 1810 Coroninijev, 1846 pa so jo kupili knezi Windischgrätz, ki so ostali lastniki vse do konca 2. svetovne vojne. Leta 1946 je prišlo do sekvestra (zasega) njihovega premoženja, 1948 je stolp postal ljudsko premoženje, od 1964 pa družbena lastnina Občine Postojna.

Windischgrätzi so na začetku 20. stoletja stolp pokrili s stožčasto skodlasto streho in ga s tem rešili pred uničenjem. Že pred 2. svetovno vojno se je streha ponovno sesula in leta 1958 so stolp pod nadzorom konservatorja kastelologa dr. Ivana Komelja zasilno obnovili in ga ponovno prekrili s stožčasto streho.

Na začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja se je za stolp zanimalo Turistično olepševalno društvo Planina, ki je v njem videlo turistični potencial. A vse do 1968 je ostal brez prave funkcije. Potem sta zanimanje zanj izrazili Jamarsko društvo Postojna (jamarji so želeli imeti v njem predvsem deponijo za svojo opremo) in Društvo likovnih umetnikov Slovenije (na čelu z domačinom, akademskim kiparjem Dragom Tršarjem). Stolp je dobilo v uporabo Jamarsko društvo Planina. Njegovi člani so leta 1973 pred vhod vanj postavili kamnit vodnjak z gradu Haasberg in kamniti plastiki kozorogov, ki flankirata potko do njega, prav tako s Haasberga. Leta 2016 je stolp v okviru projekta HERA ponovno dobil novo streho; 2021 so potekala dela v okviru projekta KRAS.RE.VITA, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Predvideni so bili rekonstrukcijski posegi v kletni, pritlični in nadstropni etaži ter ureditev dostopa do stolpa za potrebe vzpostavitve interpretacijsko-izobraževalnega središča. V sklopu del so bile opravljene tudi arheološke raziskave (podjetje Avgusta d. o. o.), ki so potrdile, da se poleg stolpa nahajajo arhitekturne ostaline palacija z atrijem in vodnjakom. Slednjega sta obdajali manjši ovalni strukturi, ki sta najverjetneje služili za filtriranje deževnice.

Namembnost


Sedež občasnega bivališča aktualnih plemiških lastnikov. Po 2. svetovni vojni zgradba v glavnem brez funkcije, od leta 1968 je stolp (kapelo in klet) uporabljalo Jamarsko društvo Planina v glavnem za skladiščne (občasno tudi za kulturne namene).

Namembnost v obdobju 1945-1963

  • Skladišče

Današnja namembnost

  • Gradbišče
  • Območje arheoloških raziskav

Izpostavljeno


romanika, gotika, renesansa
stolp, bergfrid, utrdba, ruševina, portal, okenska niša, grajska kapela, grajski vodnjak, strelnica, palacij, stanovanjski stolp

 

Mali grad v Kačji vasi pri Planini, im. tudi Ravbarjev stolp, stoji na vzpetini v bližini vhoda v Planinsko jamo nad vhodnim delom zatrepne doline reke Unice. S treh strani je vzpetina zavarovana z naravno strmino in nedostopna. Viri grad prvič omenjajo leta 1444 (Klenburg), in sicer je nastal na posesti goriških grofov. Sprva je bil v posesti gospodov iz Planine (Alben), ki so v 1. polovici 15. stoletja izumrli. Po letu 1435 je postal last Celjskih grofov, po njihovem izumrtju 1456 pa je pripadel Habsburžanom. Ti so ga kmalu predali v fevd kranjski plemiški rodovini Rauber (slovensko Ravbar), po kateri stolp nosi ime. Ta je grad posedovala tudi še skoraj celo naslednje stoletje. Konec 16. stoletja so ga tako kot bližnji grad Haasberg kupili Hallerji, 1614 pa sta oba prešla v last pomembne plemiške družine Eggenberg.

Grad je upodobljen tako v Valvasorjevi Skicni knjigi za Topografijo (1678) kot v Topografiji (1679), v desetletje mlajši Slavi vojvodine Kranjske pa je polihistor upodobitvi dodal tudi izčrpen opis, a Mali grad (Grad Kleinhäusel) takrat že ni bil več naseljen in tudi strehe so se že udirale. Valvasor tudi pravi, da je na tem mestu že v rimskih časih stal grad, ki pa je v tretjem stoletju iz neznanega vzroka propadel.

Od nekdanjega gradu se je ohranil le impozanten valjast stolp, bergfrid, ki je višinsko za nadstropje presegal dvonadstropno stavbno gmoto preostale zgradbe, služil pa je tako v stanovanjske kot utrdbene namene. V velikih kamnitih blokih na zunanjščini so se ohranili utori (na katere pri drugih naših grajskih stavbah skoraj ne naletimo), s katerimi so si pomagali pri zidanju in stolp je zato tudi svojevrsten tehnični spomenik. Od arhitekturnih členov izpostavimo oba poznogotska vhodna portala: tisti v pritličju je polkrožen in ima robove posnete na ajdovo zrno, portal v 1. nadstropju pa ima ravno preklado in značilna poznogotska ušesa.

V pritličju stolpa je bila grajska kapela, ki je segala v višino dveh etaž. V njej se je ohranila konstrukcija rebrastega zvezdastega svoda. Obočna rebra počivajo na geometričnih konzolah, ki so večinoma opremljene z grbovnimi ščitki. Na konzoli ob velikem vhodnem oknu sta na ščitkih grba rodbine Lueger (Jamski) in Ravbar: Nikolaj Ravbar († 1482), znan mdr. po tem, da je 1463 na ukaz cesarja Friderika III. posredoval zoper svojega tasta, devinskega glavarja Nikolaja Luegerja (Jamskega), je bil namreč poročen z njegovo hčerko Dorotejo. Iz kapele vodijo kamnite stopnice v klet. Nadstropja so bila med seboj predeljena s sedaj zrušenimi lesenimi stropi in povezana z lesenimi stopnicami. Vmesni nadstropji sta bili namenjeni bivanju, zgornje pa obrambi. Bergfrid je bil povezan s palacijem z dvema tankima zidovoma, ki sta segala v višino dveh nadstropij. Ostaline zidov so deloma še vidne.

Kot je že bilo omenjeno, so bili lastniki Malega gradu v glavnem isti kot lastniki Haasberga: tako je malograjska posest 1717 prešla v last Cobenzlov, 1810 Coroninijev, 1846 pa so jo kupili knezi Windischgrätz, ki so ostali lastniki vse do konca 2. svetovne vojne. Leta 1946 je prišlo do sekvestra (zasega) njihovega premoženja, 1948 je stolp postal ljudsko premoženje, od 1964 pa družbena lastnina Občine Postojna.

Windischgrätzi so na začetku 20. stoletja stolp pokrili s stožčasto skodlasto streho in ga s tem rešili pred uničenjem. Že pred 2. svetovno vojno se je streha ponovno sesula in leta 1958 so stolp pod nadzorom konservatorja kastelologa dr. Ivana Komelja zasilno obnovili in ga ponovno prekrili s stožčasto streho.

Na začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja se je za stolp zanimalo Turistično olepševalno društvo Planina, ki je v njem videlo turistični potencial. A vse do 1968 je ostal brez prave funkcije. Potem sta zanimanje zanj izrazili Jamarsko društvo Postojna (jamarji so želeli imeti v njem predvsem deponijo za svojo opremo) in Društvo likovnih umetnikov Slovenije (na čelu z domačinom, akademskim kiparjem Dragom Tršarjem). Stolp je dobilo v uporabo Jamarsko društvo Planina. Njegovi člani so leta 1973 pred vhod vanj postavili kamnit vodnjak z gradu Haasberg in kamniti plastiki kozorogov, ki flankirata potko do njega, prav tako s Haasberga. Leta 2016 je stolp v okviru projekta HERA ponovno dobil novo streho; 2021 so potekala dela v okviru projekta KRAS.RE.VITA, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Predvideni so bili rekonstrukcijski posegi v kletni, pritlični in nadstropni etaži ter ureditev dostopa do stolpa za potrebe vzpostavitve interpretacijsko-izobraževalnega središča. V sklopu del so bile opravljene tudi arheološke raziskave (podjetje Avgusta d. o. o.), ki so potrdile, da se poleg stolpa nahajajo arhitekturne ostaline palacija z atrijem in vodnjakom. Slednjega sta obdajali manjši ovalni strukturi, ki sta najverjetneje služili za filtriranje deževnice.

Namembnost

Sedež občasnega bivališča aktualnih plemiških lastnikov. Po 2. svetovni vojni zgradba v glavnem brez funkcije, od leta 1968 je stolp (kapelo in klet) uporabljalo Jamarsko društvo Planina v glavnem za skladiščne (občasno tudi za kulturne namene).

Namembnost v obdobju 1945-1963

  • Skladišče

Današnja namembnost

  • Gradbišče
  • Območje arheoloških raziskav

Lastniki

-Vitezi iz Planine (Albenski)

-Celjski grofje (po 1435–1456)

-Pl. Rauberji (po 1456–konec 16. stoletja)

-Hallerji (konec 16. stoletja–1614)

-Knežja družina Eggenberg (1614–1717)

-Grofje Kobenzl (1717–1810)

-Grofje Coronini (1810–1846)

-Knezi Windischgrätz (1846–1945)

-Hugo Vincenzo Windischgrätz (1921)

-Več solastnikov družine Windischgrätz (1942)

-Sekvester premoženja (1946)

-Splošno ljudsko premoženje (javno dobro) (1948)

-Družbena lastnina Občine Postojna (1964)

-Občina Postojna (1999–)

Ravbarjev stolp v Valvasorjevi skicni knjigi za Topografijo Kranjske

Ravbarjev stolp v J. V. Valvasor, Topographia Ducatus Carnioliae modernae, 1679

Fedinand Runk, Ravbarjev stolp

Podoba Ravbarjevega stolpa

Ravbarjev stolp danes (©ZRC SAZU, Arhiv UIFS)

Župnija Planina pri Rakeku, Planina, Slovenija

Literatura

-Občina Postojna, Historični zemljiškoknjižni izpisi.

-INDOK, Planina – Mali grad/Ravbarjev turn, št. 101 – 1958.

-INDOK, Planina – Ravbarjev stolp, št. 96 – 1961.

-INDOK, Planina, Ravbarjev stolp, št. 151 – 1963.

-Ravbarjev stolp (Kleinburg) (https://sketchfab.com/3d-models/ravbarjev-stolp-kleinburg-5b07be12d06346e6874c5844a1399021?fbclid=IwAR1JEpXXgLSj3BcBavMXNH_dA6MHwDuaRzeCZYiQkSno3P50ixtJmP0tVsM, januar 2021).

-D. S., Ravbarjev stolp na Planinskem polju bo dobil nove vsebine (https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/ravbarjev-stolp-na-planinskem-polju-bo-dobil-nove-vsebine/577290, november 2021)

Topographia Ducatus Carnioliae modernae. Topografija sodobne vojvodine Kranjske, 1679 (faksimilirana izdaja), Ljubljana 1995, sl. 113.

-David BOGATAJ, Izdelava 3D natisnjene makete Ravbarjevega stolpa (diplomska naloga), Ljubljana 2018.

-Ivan JAKIČ, Vsi slovenski gradovi. Leksikon slovenske grajske zapuščine, Ljubljana 1997, str. 202–203.

-Milko KOS, Gradivo za historično topografijo Slovenije, II, Ljubljana 1975, str. 431.

Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 403.

-Ivan STOPAR, Najlepši slovenski gradovi, Ljubljana 2008, str. 106–111.

-Igor SAPAČ, Mali grad (Kleinhäusel), grad, Ravbarjev stolp, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 3: Notranjska. 1: Med Planino, Postojno in Senožečami, Ljubljana 2005, str. 68–78.

-Trevor SHAW, Alenka ČUK, Slovenski kras in jame v preteklosti (angleški izvirnik Slovene Karst and Caves in the Past (2015), Ljubljana 2015, str. 410–415.

-Nataša ŠTUPAR ŠUMI, Grad Planina. Mit Übersetzung in deutscher Sprache, Ljubljana 1989, str. 6–7, 9, 32–33, 36–37 (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbirka vodnikov, 166).

-Janez Vajkard VALVASOR, Kleinhäusel–Ravbarjev Turn ali Mali grad, Slava vojvodine Kranjske, 11. knjiga (faksimiliran natis, III, Ljubljana 2011), str. 309–310.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji