Grad

Pomurska

Grad v naselju Grad (do leta 1952 imenovanem Gornja Lendava) v severozahodnem delu Prekmurja, na Goričkem, je v arhivskih virih prvič izrpričan leta 1214 (predicti castri Lyndua et suarum pertinentuarum). Srednjeveški grad, ki sodi med najstarejše arhitekturne spomenike na območju današnjega Prekmurja, stoji na oblem bazaltnem hribu. Grajska stavba nepravilnega tlorisa je bila prvotno na južni strani najverjetneje utrjena s stolpi. Danes njeni arhitekturi dominirajo zvonik grajske kapele in dva polkrožna stolpa. Zasnova gradu odpira prostorno osrednje dvorišče.

Zemljiško gospostvo Lindua z gradom, ki je bil postavljen najpozneje v 12. stoletju, je kot kraljevi fevd Belé III. leta 1183 prišlo v roke cistercijanskega samostana v Monoštru. Že leta 1192 je imela fevd v užitku rodbina Buzád-Hahóld, 1208 pa grofje iz Vasvárja (Železnega). Grad bi naj med letoma 1269 in 1275 za češkega kralja Otokarja II. Přemysla osvojil Hartnid Wildonski. Zatem je bil do leta 1357 v rokah rodbine Amade. Szécsji se kot lastniki gradu v Gornji Lendavi omenjajo leta 1365. Ta linija rodbine je po moški strani izumrla leta 1535, lastništvo pa je bilo do 1570 v rokah Marjete Szécsi, por. Salm. Njej so sledili predstavniki slovaške veje Szécsijev. Leta 1684 je bil grad v lasti rodbine Batthyány, za njo leta 1717 (uradno 1720) pa so ga pridobili Nádasdyji, ki so se na Goričkem obdržali dobro stoletje. Okrog leta 1830 jim sledijo Széchenyji in Szapáryji, v obdobju med obema vojnama pa murskosoboški podjetnik Ferdinand (Geza) Hartner. Ob koncu 2. svetovne vojne je na gradu stanovala Rdeča armada, zatem pa je bil nacionaliziran.

O prvotni srednjeveški podobi gradu ni podatkov, a na romansko jedro opozarjajo ostanki zidov stanovanjsko-obrambnega stolpa (bergfrieda). Arheološke raziskave so potrdile tudi več gradbenih faz iz 13. stoletja. V prvi polovici 14. stoletja so zaradi obmejne nevarnosti grad dodatno utrdili z novim vzporednim pasom obzidja in vzpostavili t. i. medzidje (cvinger). V južno obzidno stranico je bil vzidan zgodnjegotski vhodni portal s spustno mrežo, ki je ohranjen še danes. V drugi polovici 14. stoletja, najverjetneje po letu 1365, ko so lastniki gradu postali Széchyji, je bila izven grajskega kompleksa zgrajena enonadstropna pravokotna stavba, ki je morda služila kot spodnji grajski palacij. Sočasno je bil sezidan tudi široki obrambni zid. Stavbni razvoj gradu se je nadaljeval še v 15. stoletju, ko je bil vzpostavljen zaokrožen grajski kompleks.

V 16. stoletju je zasnova zaradi strahu pred kmečkimi uporniki in vpadi osmanskih Turkov dobila novo zunanje obzidje z bastionom in lesenim obrambnim hodnikom. Obzidje je vzpostavilo prostor predgradja, do katerega je bil vhod skozi južni vhodni stolpič z dvižnim mostom. Prezidan in povečan je bil tudi spodnji palacij in oblikovano je bilo današnje grajsko dvorišče. Že sredi stoletja se je pojavila potreba po dodatni utrditvi celotnega kompleksa. Okrog izraziteje ogroženih grajskih stranic (od gotskega glavnega vhoda s spustnimi vrati na zahodu, ki je bil v ta namen zazidan, in do zgodnje renesančnega bastijona na vzhodu) je bilo vzpostavljeno še eno obzidje, s čimer je nastal novi cvinger. Obzidje so dodatno utrdili s tremi okroglimi stolpi, izkopali so tudi obrambni jarek.

Utrjeni grad je preživel obleganje osmanskih Turkov leta 1588, pozneje pa so na njem za krajši čas bivali madžarski uporniki (1605, 1619 in 1703–1704), a stavba ni utrpela večjih poškodb. Do novih arhitekturnih prenov je prišlo leta 1685. Najprej so bili prenovljeni srednjeveški deli, zatem pa je sledila obnova grajskega dvorišča. Kmalu po letu 1685 sta bila zgrajena stanovanjsko-upravna trakta na jugovzhodnem vogalu. Renesančni cvinger je izgubil svojo funkcijo (enako tudi obrambni jarek) in bil zato prezidan v trietažno bivalno stavbo. Devet osni arkadni hodnik bivalnega trakta je v tem času dobil križnogrebenast obok. Kljub intenzivnim arhitekturnim posegom pa grad ni bistveno spremenil svoje podobe.

Z nastopom rodbine Nádasdy je prišlo do preureditve v baročni reprezentativno stavbo. Preobrazba, ki je trajala približno trideset let, je docela spremenila podobo grajskega kompleksa – srednjeveško jedro je bilo v celoti porušeno. Sezidani so bili novi trakti, ki so se s starejšimi deli povezali v enotno stavbo. Baročno poenotenje gračkega gradu je kronala gradnja monumentalnega zvonika grajske kapele (dokončan 1751), ki kaže vpliv dunajskega arhitekta Johanna Lucasa von Hildebrandta (1668–1745) in njegovih učencev. V prvi polovici 19. stoletja je bil na grajskem dvorišču urejen cvetlični vrt, v drugi polovici stoletja pa so Széchenyji porušili jugovzhodni okrogli stolp in v historistični maniri obnovili južno, pročelno fasado. Pri tem so povišali renesančni vhodni portal in mu dodali svoj grb. Ob koncu 19. stoletja sta bila obnovljena južni in zahodni trakt, hkrati pa so v pritličju jugozahodnega dela pozidali zimski vrt. Do konca 2. svetovne vojne je bila grajska stavba še dobro vzdrževana, a je kmalu po končani vojni bila spremenjena v večstanovanjski objekt – takrat je grad začel postopoma propadati. Prva vzdrževalna dela so se začela v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

O nekdanji opremi gradu ni na voljo veliko podatkov. Kot je leta 1940 poročal France Mesesnel, je v eni od dvoran visel zemljevid dolnjelendavske gospoščine iz leta 1802 (Oppidum Felsö Lendva). Geza Hartner je dal obnoviti baročno knjižnico, v eni od predsob pa je visel visok portret cesarja Karla VI. (1685–1740) iz leta 1714. Nekaj drobcev je mogoče najti tudi o opremi grajske kapele. Mesesnel poroča o bogati baročni opremi in zanimivi zasnovi oltarja s skupino Križanja ter več slikah z nabožno vsebino. Danes je od nekdanje skupine ohranjena le še figura sv. Janeza Evangelista (v Pokrajinskem muzeju Maribor), ki jo je mogoče že Hartner prodal Mariborskemu muzejskemu društvu. Sergej Vrišer je figuro pripisal v Gornjem Gradu rojenemu in v gradcu delujočemu kiparju Marxu Schokotniggu (1661–1731). Ohranjen je tudi močno poškodovan kamnit kip sv. Valentina, ki je bil najbrž postavljen na grajskem vrtu.

Namembnost


Grad v Gradu na Goričkem je od 12. stoletja pa vse do leta 1929 imel rezidenčno funkcijo. Geza Hartner je postopoma razprodal grajsko opremo. Leta 1945 je sprva za krajši čas na gradu bivala Rdeča armada in si tam uredila kasarno, sovjetske vojake pa so poleti istega leta nasledili vojaki jugoslovanske armade. Po končani 2. svetovni vojni je bila stavba nacionalizirana, del njene opreme pa je romal v zbirni center. Zatem so v grad naselili nekatere urade (npr. policija, občina, kmetijska zadruga), del poslopja pa je bil namenjen stanovanjskim prostorom. Danes imata tukaj sedež Krajinski park Goričko in Informacijski center krajinskega parka treh dežel.

Namembnost v obdobju 1945-1963

  • Vojašnica
  • Sedež javnega ali zasebnega zavoda
  • Stanovanjski objekt

Današnja namembnost

  • Turistična destinacija
  • TIC

Izpostavljeno


romanika, gotika, renesansa, barok, historizem
cvinger, grad, utrdba, obrambno obzidje, grajska kapela, višinski grad, obrambni jarek

Grad v naselju Grad (do leta 1952 imenovanem Gornja Lendava) v severozahodnem delu Prekmurja, na Goričkem, je v arhivskih virih prvič izrpričan leta 1214 (predicti castri Lyndua et suarum pertinentuarum). Srednjeveški grad, ki sodi med najstarejše arhitekturne spomenike na območju današnjega Prekmurja, stoji na oblem bazaltnem hribu. Grajska stavba nepravilnega tlorisa je bila prvotno na južni strani najverjetneje utrjena s stolpi. Danes njeni arhitekturi dominirajo zvonik grajske kapele in dva polkrožna stolpa. Zasnova gradu odpira prostorno osrednje dvorišče.

Zemljiško gospostvo Lindua z gradom, ki je bil postavljen najpozneje v 12. stoletju, je kot kraljevi fevd Belé III. leta 1183 prišlo v roke cistercijanskega samostana v Monoštru. Že leta 1192 je imela fevd v užitku rodbina Buzád-Hahóld, 1208 pa grofje iz Vasvárja (Železnega). Grad bi naj med letoma 1269 in 1275 za češkega kralja Otokarja II. Přemysla osvojil Hartnid Wildonski. Zatem je bil do leta 1357 v rokah rodbine Amade. Szécsji se kot lastniki gradu v Gornji Lendavi omenjajo leta 1365. Ta linija rodbine je po moški strani izumrla leta 1535, lastništvo pa je bilo do 1570 v rokah Marjete Szécsi, por. Salm. Njej so sledili predstavniki slovaške veje Szécsijev. Leta 1684 je bil grad v lasti rodbine Batthyány, za njo leta 1717 (uradno 1720) pa so ga pridobili Nádasdyji, ki so se na Goričkem obdržali dobro stoletje. Okrog leta 1830 jim sledijo Széchenyji in Szapáryji, v obdobju med obema vojnama pa murskosoboški podjetnik Ferdinand (Geza) Hartner. Ob koncu 2. svetovne vojne je na gradu stanovala Rdeča armada, zatem pa je bil nacionaliziran.

O prvotni srednjeveški podobi gradu ni podatkov, a na romansko jedro opozarjajo ostanki zidov stanovanjsko-obrambnega stolpa (bergfrieda). Arheološke raziskave so potrdile tudi več gradbenih faz iz 13. stoletja. V prvi polovici 14. stoletja so zaradi obmejne nevarnosti grad dodatno utrdili z novim vzporednim pasom obzidja in vzpostavili t. i. medzidje (cvinger). V južno obzidno stranico je bil vzidan zgodnjegotski vhodni portal s spustno mrežo, ki je ohranjen še danes. V drugi polovici 14. stoletja, najverjetneje po letu 1365, ko so lastniki gradu postali Széchyji, je bila izven grajskega kompleksa zgrajena enonadstropna pravokotna stavba, ki je morda služila kot spodnji grajski palacij. Sočasno je bil sezidan tudi široki obrambni zid. Stavbni razvoj gradu se je nadaljeval še v 15. stoletju, ko je bil vzpostavljen zaokrožen grajski kompleks.

V 16. stoletju je zasnova zaradi strahu pred kmečkimi uporniki in vpadi osmanskih Turkov dobila novo zunanje obzidje z bastionom in lesenim obrambnim hodnikom. Obzidje je vzpostavilo prostor predgradja, do katerega je bil vhod skozi južni vhodni stolpič z dvižnim mostom. Prezidan in povečan je bil tudi spodnji palacij in oblikovano je bilo današnje grajsko dvorišče. Že sredi stoletja se je pojavila potreba po dodatni utrditvi celotnega kompleksa. Okrog izraziteje ogroženih grajskih stranic (od gotskega glavnega vhoda s spustnimi vrati na zahodu, ki je bil v ta namen zazidan, in do zgodnje renesančnega bastijona na vzhodu) je bilo vzpostavljeno še eno obzidje, s čimer je nastal novi cvinger. Obzidje so dodatno utrdili s tremi okroglimi stolpi, izkopali so tudi obrambni jarek.

Utrjeni grad je preživel obleganje osmanskih Turkov leta 1588, pozneje pa so na njem za krajši čas bivali madžarski uporniki (1605, 1619 in 1703–1704), a stavba ni utrpela večjih poškodb. Do novih arhitekturnih prenov je prišlo leta 1685. Najprej so bili prenovljeni srednjeveški deli, zatem pa je sledila obnova grajskega dvorišča. Kmalu po letu 1685 sta bila zgrajena stanovanjsko-upravna trakta na jugovzhodnem vogalu. Renesančni cvinger je izgubil svojo funkcijo (enako tudi obrambni jarek) in bil zato prezidan v trietažno bivalno stavbo. Devet osni arkadni hodnik bivalnega trakta je v tem času dobil križnogrebenast obok. Kljub intenzivnim arhitekturnim posegom pa grad ni bistveno spremenil svoje podobe.

Z nastopom rodbine Nádasdy je prišlo do preureditve v baročni reprezentativno stavbo. Preobrazba, ki je trajala približno trideset let, je docela spremenila podobo grajskega kompleksa – srednjeveško jedro je bilo v celoti porušeno. Sezidani so bili novi trakti, ki so se s starejšimi deli povezali v enotno stavbo. Baročno poenotenje gračkega gradu je kronala gradnja monumentalnega zvonika grajske kapele (dokončan 1751), ki kaže vpliv dunajskega arhitekta Johanna Lucasa von Hildebrandta (1668–1745) in njegovih učencev. V prvi polovici 19. stoletja je bil na grajskem dvorišču urejen cvetlični vrt, v drugi polovici stoletja pa so Széchenyji porušili jugovzhodni okrogli stolp in v historistični maniri obnovili južno, pročelno fasado. Pri tem so povišali renesančni vhodni portal in mu dodali svoj grb. Ob koncu 19. stoletja sta bila obnovljena južni in zahodni trakt, hkrati pa so v pritličju jugozahodnega dela pozidali zimski vrt. Do konca 2. svetovne vojne je bila grajska stavba še dobro vzdrževana, a je kmalu po končani vojni bila spremenjena v večstanovanjski objekt – takrat je grad začel postopoma propadati. Prva vzdrževalna dela so se začela v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

O nekdanji opremi gradu ni na voljo veliko podatkov. Kot je leta 1940 poročal France Mesesnel, je v eni od dvoran visel zemljevid dolnjelendavske gospoščine iz leta 1802 (Oppidum Felsö Lendva). Geza Hartner je dal obnoviti baročno knjižnico, v eni od predsob pa je visel visok portret cesarja Karla VI. (1685–1740) iz leta 1714. Nekaj drobcev je mogoče najti tudi o opremi grajske kapele. Mesesnel poroča o bogati baročni opremi in zanimivi zasnovi oltarja s skupino Križanja ter več slikah z nabožno vsebino. Danes je od nekdanje skupine ohranjena le še figura sv. Janeza Evangelista (v Pokrajinskem muzeju Maribor), ki jo je mogoče že Hartner prodal Mariborskemu muzejskemu društvu. Sergej Vrišer je figuro pripisal v Gornjem Gradu rojenemu in v gradcu delujočemu kiparju Marxu Schokotniggu (1661–1731). Ohranjen je tudi močno poškodovan kamnit kip sv. Valentina, ki je bil najbrž postavljen na grajskem vrtu.

Namembnost

Grad v Gradu na Goričkem je od 12. stoletja pa vse do leta 1929 imel rezidenčno funkcijo. Geza Hartner je postopoma razprodal grajsko opremo. Leta 1945 je sprva za krajši čas na gradu bivala Rdeča armada in si tam uredila kasarno, sovjetske vojake pa so poleti istega leta nasledili vojaki jugoslovanske armade. Po končani 2. svetovni vojni je bila stavba nacionalizirana, del njene opreme pa je romal v zbirni center. Zatem so v grad naselili nekatere urade (npr. policija, občina, kmetijska zadruga), del poslopja pa je bil namenjen stanovanjskim prostorom. Danes imata tukaj sedež Krajinski park Goričko in Informacijski center krajinskega parka treh dežel.

Namembnost v obdobju 1945-1963

  • Vojašnica
  • Sedež javnega ali zasebnega zavoda
  • Stanovanjski objekt

Današnja namembnost

  • Turistična destinacija
  • TIC

Lastniki

Nikolaj iz Vasvárja

Salomon iz Vasvárja ?–ok. 1275

Amádé II. Gutkeled 1275–?

Amádé I. Nikolaj Gutkeled Marcaltői-Várkonyi, najpozneje do 1325

Ostali predstavniki rodbine Gutkeled Marcaltői-Várkonyi, do 1357

Ludvik I. Anžujski (1342–1380), 1357–1358

Nikolaj Kont (Kont Mikós) (u. 1367), 1358–1364

Ludvik I. Anžujski (1342–1380), 1364–1365

Nikolaj III. Szécsi (u. 1387), 1366–1387

Nikolaj IV. Szécsi, 1387–?

Nikolaj VI. Szécsi (u. pred 1494), ?–ok. 1494

Tomaž IV. Szécsi (u. 1526), ok. 1495–1526

Štefan Szécsi (u. 1535), 1526–1535

Marjeta Szécsi, por. Salm (1524–1567 (ali 1570)), 1535–1567 (ali 1570)

Tomaž V. Szécsi de Rimaszécsi (1555–1618), 1567 (ali 1570)–1618

Dionizij Szécsi de Rimaszécsi (u. 1650), 1618–1650

Sara Szécsi de Rimaszécsi, roj. Drašković, 1650–najpozneje 1671

Peter VII. Szécsi de Rimaszécsi (u. 1685), najpozneje 1671–1685

Barbara Terezija Szécsi de Rimaszécsi, roj. Batthyány (u. pred 1692), 1685–pred 1692

Franc Jožef grof Nádasdy (u. 1717), pred 1692–1717

Leopold Florjan grof Nádasdy (ok. 1700–1758), 1717 oz. 1720–1758

Mihael Jožef grof Nádasdy (1746–1826), 1758–1826

Moritz Johann grof Dietrichstein (1775–1864), 1854–1864

Ede Almásy (1836–po 1916), 1864–1872

Teodor grof Széchenyi pl. Sárvár in Felsővidék (1837–1912), 1872–1912

Béla Batthyány, 1919–1929

Geza Hartner, 1929–1946

V državni lasti, 1946–1982

Krajevna skupnost Grad, 1982– (od 2004 z njim upravlja Krajinski park Goričko)

Grad, 1 (©Arhiv Občine Grad)

Grad, 2 (©Arhiv Občine Grad)

Grad (©Arhiv Občine Grad; foto: Funkit Marketing)

Zvonik ob grajski kapeli (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Zvonik ob gajski kapeli (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Detajl zvonika (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Grad z jugovzhoda (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Grad z jugozahoda (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Vhodni portal (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Detajl grba rodbine Szechenyji nad vhodnim portalom, 2. polovica 19. stol. (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Grajsko dvorišče (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Severni in vzhodni grajski trakt (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Severozahodni trakt (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Arkadni hodnik (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Grajska kapela (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Stobnišče ob vhodnem grajskem portalu (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Kip sv. Valentina (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Ostanek srednjeveške stavbne plastike (©ZRC SAZU, UIFS; foto: Jure Donša)

Grad, Grad, Slovenija

Literatura

Tadeja ANDREJEK, Območje fevdalnih zemljišč Gornja Lendava in Murska Sobota, Trije gradovi, dve deželi, ena zgodba, ur. Metka Fujs, Murska Sobota 2019, str. 13–20.

Tamara ANDREJEK, Stavbna zgodovina gradu Grad, Trije gradovi, dve deželi, ena zgodba, ur. Metka Fujs, Murska Sobota 2019, str. 81–86.

Janez BALAŽIC, Ma(r)x Schokotnig (1661–1731), krog. Janez Ev. (iz skupine Križanja), ok. 1710, Umetnine iz Prekmurja. Od romanike do modernizma, ur. Janez Balažic, Pokrajinski muzej, Murska Sobota 2009, str. 112, kat. št. 43.

Janez BALAŽIC, Pomurje. Umetnostnozgodovinski oris, Murska Sobota 2011 (Podobe Panonije).

Jože CURK, Marlenka HABJANIČ, Igor SAPAČ, Grad na Goričkem. Stavbni razvoj, Grad 2006.

Ede (Almásy) Almásy de Zsadány et Törökszentmiklós (1836–aft. 1916), https://www.wikitree.com/wiki/Alm%C3%A1sy-84 (stanje na dan: 1. 12. 2022).

Metka FUJS, Trije gradovi, dve deželi, ena zgodba, Trije gradovi, dve deželi, ena zgodba, ur. Metka Fujs, Murska Sobota 2019, str. 5–6.

Grad na Goričkem. Največji grad v Sloveniji, Grad 2003.

Grad na Goričkem, ur. Sašo Radovanovič, Maribor 2012.

Damijan GRLEC, Zemljiško gospostvo Gornja Lendava v zgodnjem novem veku in do leta 1862, Maribor 2012 (tipkopis diplomske naloge).

Marlenka HABJANIČ, Grad, Kulturne poti 1999. Vodnik po spomenikih, ur. Jerneja Batič, Ljubljana 1999, str. 53–61.

Andrej HOZJAN, Oris fevdalno-posestnih razmer na območju Prekmurja ter do reke Rabe med 12. in 18. stoletjem, Pokrajinski muzej Murska Sobota. Katalog stalne razstave, ur. Janez Balažic, Branko Kerman, Pokrajinski muzej, Murska Sobota 1997, str. 55–62.

Andrej HOZJAN, Plemiška rodbina Széchenyji ter njihova posest in osebna prisotnost na Slovenskem, István Széchenyi – iz vizije v dejanja, ur. Gregor Antoličič, Ljubljana 2020, str. 6–18, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-SHN6Y6II/0119faf3-113b-407f-9bb7-54a310dacb7c/PDF.

Darja KEREC, Nikolaj III. – najvidnejši predstavnik gornjelendavskih Széchijev v 14. stoletju, Zgodovinski časopis, 55/3–4, 2001, str. 321–340.

Darja KEREC, Szécsijevi gospostvi Grad in Sóbota v času turških vpadov in verskih sporov, Zgodovina za vse. Vse za zgodovino, 8/1, 2001, str. 26–35.

Darja KEREC, Szécsiji, Gornja Lendava in Sobota od 13. stoletja do bitke pri Mohaču, Ljubljana 2005 (tipkopis doktorske disertacije).

Attila KOVÁCS, Gospodarji Gornje Lendave in Murske Sobote skozi stoletja, Trije gradovi, dve deželi, ena zgodba, ur. Metka Fujs, Murska Sobota 2019, str. 29–54.

Hannes Peter NASCHENWENG, Der Landständische Adel des Herzogtums Steiermark, 2020, https://www.landesarchiv.steiermark.at/cms/dokumente/12799919_77967720/a7a9fa8a/NASCHENWENG%20Webseite%20Version%20Oktober%202020.pdf (stanje na dan: 1. 12. 2022).

Sašo RADOVANOVIČ, Polona VIDMAR, Dušan TOMAŽIČ, Grad na Goričkem, Maribor 2001.

Mateja RATEJ, Grad Grad na Goričkem, Prekmurje za radovedneže in ljubitelje, ur. Oto Luthar, Ljubljana-Petanjci 2010, str. 119–121.

Mojca SONJAK, Analiza fasad gradu Grad na Goričkem, Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva, 2013, http://www.suzd.si/bilten/arhiv/bilten-suzd-22-23-2013/373-raziskave/437-mojca-sonjak-analiza-fasad-gradu-grad-na-gorickem (stanje na dan: 1. 12. 2022). 

Ivan STOPAR, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. Druga knjiga. Med Prekmurjem in porečjem Dravinje, Ljubljana 1991.

Ivan STOPAR, Grajske stavbe v Prekmurju, Pokrajinski muzej Murska Sobota. Katalog stalne razstave, ur. Janez Balažic, Branko Kerman, Pokrajinski muzej, Murska Sobota 1997, str. 111–118.

Viri za zgodovino Prekmurja. Zbirka dokumentov. 1. zvezek. 871–1849, ur. László Mayer, András Molnár, Szombathely-Zalaegerszeg 2008.

Marijan ZADNIKAR, Umetnostni spomeniki v Pomurju, Murska Sobota 1960.

Ivan ZELKO, Prekmurje do leta 1500, Murska Sobota 1982 (Historična topografija Slovenije, 1).

Ivan ZELKO, Frančiškani v Murski Soboti, Acta Ecclesiastica Sloveniae, 5, ur. France M. Dolinar, Ljubljana 1983, str. 321–328.

Ede (Almásy) Almásy de Zsadány et Törökszentmiklós (1836–aft. 1916), https://www.wikitree.com/wiki/Alm%C3%A1sy-84 (stanje na dan: 1. 12. 2022).

Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino (INDOK center), Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Terenski zapiski Franceta Mesesnela, Zap. V, 1940, fol. 29.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji