Črnci

Pomurska

Dvorec stoji na nadmorski višini 217 m, na ravnini Apaškega polja, na nekdanjem poplavnem območju reke Mure, tik ob glavni cesti med Gornjo Radgono in Tratami oziroma Cmurekom. Ves kompleks je strogo simetrično zasnovan ter podrejen 600 m dolgi ravni prostorski osi, ki je postavljena v smeri od juga proti severu in pravokotno na glavno cesto. Cesta kompleks dvorca reže na dva dela. Manjši del na južni strani ceste in na južnem koncu prostorske osi ima značaj pristave in je sestavljen iz gospodarskih poslopij, trikrilno simetrično razporejenih v obliki črke U okoli dokaj velikega podolžnega pravokotnega oziroma rahlo trapezastega obzidanega gospodarskega dvorišča. Večji del kompleksa na severni strani ceste je sestavljen iz eno do dvonadstropne rezidenčne stavbe sredi ograjenega vrta oziroma predvrta, štirih manjših pritličnih stranskih poslopij ob manipulativnem dvorišču, obsežnega obzidanega območja nekdanjih parterno urejenih parkovnih površin, neograjenega območja nekdanjega sadovnjaka z drevoredom na lokaciji sedanjega nogometnega igrišča, nekdanjega parkovno preurejenega naravnega obmurskega gozdička in prosto stoječe kapele sv. Janeza Nepomuka na severnem koncu prostorske osi.

Celoto je na lokaciji porušenega manjšega srednjeveškega dvora kot razkošno občasno rezidenco okoli leta 1614 začel graditi Žiga Friderik (Siegmund Friedrich) I. baron in od leta 1623 grof Trauttmansdorff (1571–1631), ki je bil lastnik zemljiškega gospostva in gradu Negova ter zlasti kot vojskovodja in diplomat vključen v pomembno politično dogajanje na habsburških vladarskih dvorih v Pragi in Gradcu. Nova rezidenca, poimenovana z značilnim imenom Freudenau, je bila namenjena predvsem njegovi ženi Mariji Izabeli (Maria Isabella), roj. pl. Riederer zu Paar († 1655), ki je bila okoli leta 1600 na dvoru v Gradcu dvorna dama nadvojvodinje Marije Ane Bavarske (1551–1608). Gradbena dela so vzporedno s prenovo kompleksa gradu Negova in gradnjo palače v Gradcu potekala več let in so bila zaključena najpozneje leta 1631. Njihov potek je mogoče analizirati zlasti na podlagi arhivskega gradiva, ki ga hrani Pokrajinski arhiv Maribor. V prvi tretjini 17. stoletja izoblikovana osnovna grajena arhitekturna stvaritev je dokumentirana na grafični upodobitvi Georga Matthäusa Vischerja iz okoli leta 1681 in jo je mogoče umetnostnozgodovinsko ovrednotiti kot enega prvih primerov uresničitve arhitekture podeželskih oziroma primestnih paladijevskih vil v slovenskem in srednjeevropskem prostoru. Arhitekturna osnova za gradnjo dvorca Črnci je bil načrt vile Godi blizu Vicenze v Italiji iz 16. stoletja, ki je bil prvič objavljen leta 1570 v knjižnem delu I Quattro Libri dell’Architettura arhitekta Andrea Palladija (1508–1580). Poleg Palladijeve arhitekture je bilo pomembno izhodišče za oblikovanje posameznih elementov dvorca Črnci tudi arhitekturnoteoretsko delo Sebastiana Serlia. Pri gradnji je več let sodeloval stavbenik italijanskega porekla Pietro Valnegro oziroma Peter Vläneger iz Gradca († 1639), ki je bil po letu 1625 povezan tudi z gradnjo dvorca Eggenberg v Gradcu. Glavni načrt za gradnjo dvorca Črnci je domnevno izdelal v Gradcu delujoči arhitekt lombardskega rodu Giovanni Pietro de Pomis (1569–1633). Posebna oblika dvorca je posledica dogajanja v Gradcu in na tamkajšnjem notranjeavstrijskem dvoru v prvih dveh desetletjih 17. stoletja. Dvorec je bil eden zgodnejših za ženo zgrajenih dvorcev v srednji Evropi. Obenem je imel že na začetku tudi funkcijo upravnega središča dela podeželske zemljiške posesti. Z dvorcem Črnci se v zgodnjem 17. stoletju začne zgodovina baročne arhitekture na Slovenskem. Bil je prva arhitekturna stvaritev na slovenskih tleh, ki je v obdobju, ko so bile tu povsem uveljavljene poznogotske in renesančne oblike, napovedala nove baročne slogovne usmeritve. V kompleksu dvorca je bila najpozneje v drugi polovici 17. stoletja prvič na slovenskih tleh uresničena velika ravninska parkovna zasnova z dolgo prostorsko osjo v navezavi na glavno os rezidenčne stavbe. S parkom so prvotno zasnovo dvorca iz prve tretjine 17. stoletja dopolnili, a njenih osnovnih značilnosti niso spremenili ali okrnili.

Po smrti Žige Friderika I. grofa Trauttmansdorffa leta 1631 je dvorec pripadel njegovi vdovi Mariji Izabeli, ki ga je leta 1635 prodala. Nato so se lastniki dvorca razmeroma hitro menjavali. Med lastniki je bil tudi Jurij Ludvik grof Schwarzenberg (1586–1646) – diplomat, politik, vrhovni dvorni maršal, vitez Reda zlatega runa in general Vojne krajine, ki je dvorec kupil leta 1641 in ga obdržal do smrti v njem. Med letoma 1664 in 1692 je bil dvorec v lasti Ferdinanda Ernesta grofa Trauttmansdorffa (1637–1692), ki je ob njem najverjetneje uredil dolgi osni park. V drugi polovici 18. stoletja, najverjetneje okoli leta 1765, ko je bil dvorec v lasti Franca Antona Krištofa grofa Stürgkha (1734–1791) so na severnem koncu parka zgradili novo prosto stoječo poznobaročno kapelo sv. Janeza Nepomuka. Leta 1792 je že zelo dotrajani dvorec kupil Kajetan grof Wildenstein (1761–1824) in ga do leta 1794 obsežno prenovil in predelal ter mu dal novo podobo, ki se je poskusila zgledovati po razkošnih poznobaročnih dvorcih na območju Svetega rimskega cesarstva in Francije, a je z racionalistično zadržanim oblikovanjem obenem že povsem razločno napovedala uveljavitev novega slogovnega obdobja – klasicizma. Korenita preobrazba je ohranila osnovno zasnovo iz 17. stoletja, na drugi strani pa ustvarila povsem novo preobleko, ki je kompleksu odvzela značaj rezidence po vzoru italijanskih manierističnih vil in mu dala prepoznaven srednjeevropski nadih. Rezidenčno stavbo so na bočnih straneh razširili in jo opremili s povsem novo fasadno členitvijo.  Dvorec Črnci je v predelani obliki postal prepoznavna postbaročna in obenem protoklasicistična arhitekturna stvaritev, ki se enakovredno ozira proti baroku na eni strani in proti klasicizmu na drugi strani. Z zgledovanjem po mogočnih baročnih dvorcih absolutističnih vladarjev je zrcalil vnaprej na neuspeh obsojene obupne poskuse starega plemstva po zaustavitvi toka časa in njegovo preusmeritev v obratno smer. Z obsežno predelavo kompleksa črnskega dvorca v poznem 18. stoletju se njegova gradbena zgodovina ni zaključila in v 19. stoletju ter v prvi polovici 20. stoletja je bil pod različnimi lastniki deležen še vrste bolj ali manj obsežnih gradbenih posegov, ki sicer arhitekturne zasnove iz 17. in 18. stoletja niso korenito spremenili, a so kljub temu in parcialnemu značaju navkljub zanimivi z umetnostnozgodovinskega in širšega kulturnozgodovinskega vidika. Z zornega kota raziskav umetnosti v obdobju zatona plemstva so še posebno zanimivi posegi med letoma 1907 in 1941, ko se je dvorec prelevil iz podeželske plemiške rezidence v občasno rezidenco znamenite podjetniške družine Meinl. Neznani arhitekt, ki je – najverjetneje okoli leta 1925 oziroma med letoma 1924 in 1930, v obdobju uveljavitve sloga art déco – načrtoval preureditev bivalnih prostorov v pritličju dvorca Črnci, se je pri tem zgledoval po prepoznavnih interierjih arhitekta Adolfa Loosa (1870–1933) z zgodnjega 20. stoletja. Zgovorne so tudi dokumentirane parcialne predelave, ki jih je bil dvorec Črnci deležen v obdobju nacizma oziroma nemške okupacije med drugo svetovno vojno in v obdobju komunizma v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni.

Od leta 1946 je bil v rezidenčni stavbi dvorca t. i. dom za stare in onemogle, po letu 1950 pa je bil ves kompleks namenjen za potrebe kmetijske zadruge, sprva poimenovane Živinorejsko-poljedelsko gospodarstvo Črnci, nazadnje pa Kmetijstvo Črnci. Leta 1967 je bila rezidenčna stavba dvorca deležna prvih obsežnejših obnovitvenih posegov po drugi svetovni vojni, leta 1986 pa so celovito obnovili njeno zunanjščino. Po stečaju podjetja Kmetijstvo Črnci leta 1995 je rezidenčna stavba dvorca ostala prazna in je začela naglo propadati. Leta 2000 jo je kupil podjetnik Štefan Ščančar iz Skakovcev v Prekmurju, vendar ni uspel uresničiti načrtov in je stavba ostala prazna in v propadajočem stanju. Sedaj je kompleks dvorca v lasti različnih lastnikov, deloma tudi v lasti Občine Apače, in nezadržno propada, kljub temu, da je kot celota razglašen za kulturni spomenik in ima velik pomen za razumevanje kulture plemiških dvorcev v tem delu Evrope med 17. in 20. stoletjem.

Namembnost


Med 17. in 19. stoletjem ugledna plemiška rezidenca in središče zemljiškega gospostva. Med letoma 1885 in 1941 podeželska lovska rezidenca podjetniških družin Pfannl in Meinl ter središče kapitalistične veleposesti. Med letoma 1915 in 1917 dvorec v lasti Juliusa II. Meinla uporablja rdeči križ za oskrbovanje ranjenih in obolelih avstro-ogrskih vojakov. Med letoma 1941 in 1945 v zaplenjenem dvorcu deluje nacistična organizacija Bund Deutscher Mädel (Zveza nemških deklet). Leta 1945 s strani jugoslovanske oblasti zaplenjeni dvorec upravlja Ministrstvo za socialno politiko Ljudske republike Slovenije in v rezidenčni stavbi med letoma 1946 in 1949 vzdržuje t. i. dom za stare in onemogle. Po letu 1950 je bil celotni kompleks dvorca kot t. i. splošno ljudsko premoženje namenjen za potrebe kmetijske zadruge, sprva poimenovane Živinorejsko-poljedelsko gospodarstvo Črnci, nazadnje pa Kmetijstvo Črnci. Leta 1957 je imela rezidenčna stavba dvorca tudi funkcijo provizoričnega begunskega sprejemnega centra za namestitev ljudi z Madžarske. Od leta 1995 je rezidenčna stavba dvorca prazna in propada ter je od leta 2010 naprodaj, kapela na koncu glavne parkovne osi je razvaljena, gospodarska poslopja uporablja podjetje Kmetijstvo Črnci d.o.o., v pomožnih stavbah ob rezidenčni stavbi pa so skromna stanovanje. Parkovne površine so deloma nevzdrževane, deloma pa preurejene v kmetijska zemljišča.

Namembnost v obdobju 1945-1963

 • Dom za ostarele
 • Kmetijsko zemljišče
 • Begunski sprejemni center

Današnja namembnost

 • Brez namembnosti
 • Stanovanjski objekt
 • Kmetijsko zemljišče

Izpostavljeno


renesansa, barok, klasicizem
dvorec, portal, rizalit, kamin, grajska kapela, dvoriščna veža, pristava, vrt

Dvorec stoji na nadmorski višini 217 m, na ravnini Apaškega polja, na nekdanjem poplavnem območju reke Mure, tik ob glavni cesti med Gornjo Radgono in Tratami oziroma Cmurekom. Ves kompleks je strogo simetrično zasnovan ter podrejen 600 m dolgi ravni prostorski osi, ki je postavljena v smeri od juga proti severu in pravokotno na glavno cesto. Cesta kompleks dvorca reže na dva dela. Manjši del na južni strani ceste in na južnem koncu prostorske osi ima značaj pristave in je sestavljen iz gospodarskih poslopij, trikrilno simetrično razporejenih v obliki črke U okoli dokaj velikega podolžnega pravokotnega oziroma rahlo trapezastega obzidanega gospodarskega dvorišča. Večji del kompleksa na severni strani ceste je sestavljen iz eno do dvonadstropne rezidenčne stavbe sredi ograjenega vrta oziroma predvrta, štirih manjših pritličnih stranskih poslopij ob manipulativnem dvorišču, obsežnega obzidanega območja nekdanjih parterno urejenih parkovnih površin, neograjenega območja nekdanjega sadovnjaka z drevoredom na lokaciji sedanjega nogometnega igrišča, nekdanjega parkovno preurejenega naravnega obmurskega gozdička in prosto stoječe kapele sv. Janeza Nepomuka na severnem koncu prostorske osi.

Celoto je na lokaciji porušenega manjšega srednjeveškega dvora kot razkošno občasno rezidenco okoli leta 1614 začel graditi Žiga Friderik (Siegmund Friedrich) I. baron in od leta 1623 grof Trauttmansdorff (1571–1631), ki je bil lastnik zemljiškega gospostva in gradu Negova ter zlasti kot vojskovodja in diplomat vključen v pomembno politično dogajanje na habsburških vladarskih dvorih v Pragi in Gradcu. Nova rezidenca, poimenovana z značilnim imenom Freudenau, je bila namenjena predvsem njegovi ženi Mariji Izabeli (Maria Isabella), roj. pl. Riederer zu Paar († 1655), ki je bila okoli leta 1600 na dvoru v Gradcu dvorna dama nadvojvodinje Marije Ane Bavarske (1551–1608). Gradbena dela so vzporedno s prenovo kompleksa gradu Negova in gradnjo palače v Gradcu potekala več let in so bila zaključena najpozneje leta 1631. Njihov potek je mogoče analizirati zlasti na podlagi arhivskega gradiva, ki ga hrani Pokrajinski arhiv Maribor. V prvi tretjini 17. stoletja izoblikovana osnovna grajena arhitekturna stvaritev je dokumentirana na grafični upodobitvi Georga Matthäusa Vischerja iz okoli leta 1681 in jo je mogoče umetnostnozgodovinsko ovrednotiti kot enega prvih primerov uresničitve arhitekture podeželskih oziroma primestnih paladijevskih vil v slovenskem in srednjeevropskem prostoru. Arhitekturna osnova za gradnjo dvorca Črnci je bil načrt vile Godi blizu Vicenze v Italiji iz 16. stoletja, ki je bil prvič objavljen leta 1570 v knjižnem delu I Quattro Libri dell’Architettura arhitekta Andrea Palladija (1508–1580). Poleg Palladijeve arhitekture je bilo pomembno izhodišče za oblikovanje posameznih elementov dvorca Črnci tudi arhitekturnoteoretsko delo Sebastiana Serlia. Pri gradnji je več let sodeloval stavbenik italijanskega porekla Pietro Valnegro oziroma Peter Vläneger iz Gradca († 1639), ki je bil po letu 1625 povezan tudi z gradnjo dvorca Eggenberg v Gradcu. Glavni načrt za gradnjo dvorca Črnci je domnevno izdelal v Gradcu delujoči arhitekt lombardskega rodu Giovanni Pietro de Pomis (1569–1633). Posebna oblika dvorca je posledica dogajanja v Gradcu in na tamkajšnjem notranjeavstrijskem dvoru v prvih dveh desetletjih 17. stoletja. Dvorec je bil eden zgodnejših za ženo zgrajenih dvorcev v srednji Evropi. Obenem je imel že na začetku tudi funkcijo upravnega središča dela podeželske zemljiške posesti. Z dvorcem Črnci se v zgodnjem 17. stoletju začne zgodovina baročne arhitekture na Slovenskem. Bil je prva arhitekturna stvaritev na slovenskih tleh, ki je v obdobju, ko so bile tu povsem uveljavljene poznogotske in renesančne oblike, napovedala nove baročne slogovne usmeritve. V kompleksu dvorca je bila najpozneje v drugi polovici 17. stoletja prvič na slovenskih tleh uresničena velika ravninska parkovna zasnova z dolgo prostorsko osjo v navezavi na glavno os rezidenčne stavbe. S parkom so prvotno zasnovo dvorca iz prve tretjine 17. stoletja dopolnili, a njenih osnovnih značilnosti niso spremenili ali okrnili.

Po smrti Žige Friderika I. grofa Trauttmansdorffa leta 1631 je dvorec pripadel njegovi vdovi Mariji Izabeli, ki ga je leta 1635 prodala. Nato so se lastniki dvorca razmeroma hitro menjavali. Med lastniki je bil tudi Jurij Ludvik grof Schwarzenberg (1586–1646) – diplomat, politik, vrhovni dvorni maršal, vitez Reda zlatega runa in general Vojne krajine, ki je dvorec kupil leta 1641 in ga obdržal do smrti v njem. Med letoma 1664 in 1692 je bil dvorec v lasti Ferdinanda Ernesta grofa Trauttmansdorffa (1637–1692), ki je ob njem najverjetneje uredil dolgi osni park. V drugi polovici 18. stoletja, najverjetneje okoli leta 1765, ko je bil dvorec v lasti Franca Antona Krištofa grofa Stürgkha (1734–1791) so na severnem koncu parka zgradili novo prosto stoječo poznobaročno kapelo sv. Janeza Nepomuka. Leta 1792 je že zelo dotrajani dvorec kupil Kajetan grof Wildenstein (1761–1824) in ga do leta 1794 obsežno prenovil in predelal ter mu dal novo podobo, ki se je poskusila zgledovati po razkošnih poznobaročnih dvorcih na območju Svetega rimskega cesarstva in Francije, a je z racionalistično zadržanim oblikovanjem obenem že povsem razločno napovedala uveljavitev novega slogovnega obdobja – klasicizma. Korenita preobrazba je ohranila osnovno zasnovo iz 17. stoletja, na drugi strani pa ustvarila povsem novo preobleko, ki je kompleksu odvzela značaj rezidence po vzoru italijanskih manierističnih vil in mu dala prepoznaven srednjeevropski nadih. Rezidenčno stavbo so na bočnih straneh razširili in jo opremili s povsem novo fasadno členitvijo.  Dvorec Črnci je v predelani obliki postal prepoznavna postbaročna in obenem protoklasicistična arhitekturna stvaritev, ki se enakovredno ozira proti baroku na eni strani in proti klasicizmu na drugi strani. Z zgledovanjem po mogočnih baročnih dvorcih absolutističnih vladarjev je zrcalil vnaprej na neuspeh obsojene obupne poskuse starega plemstva po zaustavitvi toka časa in njegovo preusmeritev v obratno smer. Z obsežno predelavo kompleksa črnskega dvorca v poznem 18. stoletju se njegova gradbena zgodovina ni zaključila in v 19. stoletju ter v prvi polovici 20. stoletja je bil pod različnimi lastniki deležen še vrste bolj ali manj obsežnih gradbenih posegov, ki sicer arhitekturne zasnove iz 17. in 18. stoletja niso korenito spremenili, a so kljub temu in parcialnemu značaju navkljub zanimivi z umetnostnozgodovinskega in širšega kulturnozgodovinskega vidika. Z zornega kota raziskav umetnosti v obdobju zatona plemstva so še posebno zanimivi posegi med letoma 1907 in 1941, ko se je dvorec prelevil iz podeželske plemiške rezidence v občasno rezidenco znamenite podjetniške družine Meinl. Neznani arhitekt, ki je – najverjetneje okoli leta 1925 oziroma med letoma 1924 in 1930, v obdobju uveljavitve sloga art déco – načrtoval preureditev bivalnih prostorov v pritličju dvorca Črnci, se je pri tem zgledoval po prepoznavnih interierjih arhitekta Adolfa Loosa (1870–1933) z zgodnjega 20. stoletja. Zgovorne so tudi dokumentirane parcialne predelave, ki jih je bil dvorec Črnci deležen v obdobju nacizma oziroma nemške okupacije med drugo svetovno vojno in v obdobju komunizma v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni.

Od leta 1946 je bil v rezidenčni stavbi dvorca t. i. dom za stare in onemogle, po letu 1950 pa je bil ves kompleks namenjen za potrebe kmetijske zadruge, sprva poimenovane Živinorejsko-poljedelsko gospodarstvo Črnci, nazadnje pa Kmetijstvo Črnci. Leta 1967 je bila rezidenčna stavba dvorca deležna prvih obsežnejših obnovitvenih posegov po drugi svetovni vojni, leta 1986 pa so celovito obnovili njeno zunanjščino. Po stečaju podjetja Kmetijstvo Črnci leta 1995 je rezidenčna stavba dvorca ostala prazna in je začela naglo propadati. Leta 2000 jo je kupil podjetnik Štefan Ščančar iz Skakovcev v Prekmurju, vendar ni uspel uresničiti načrtov in je stavba ostala prazna in v propadajočem stanju. Sedaj je kompleks dvorca v lasti različnih lastnikov, deloma tudi v lasti Občine Apače, in nezadržno propada, kljub temu, da je kot celota razglašen za kulturni spomenik in ima velik pomen za razumevanje kulture plemiških dvorcev v tem delu Evrope med 17. in 20. stoletjem.

Namembnost

Med 17. in 19. stoletjem ugledna plemiška rezidenca in središče zemljiškega gospostva. Med letoma 1885 in 1941 podeželska lovska rezidenca podjetniških družin Pfannl in Meinl ter središče kapitalistične veleposesti. Med letoma 1915 in 1917 dvorec v lasti Juliusa II. Meinla uporablja rdeči križ za oskrbovanje ranjenih in obolelih avstro-ogrskih vojakov. Med letoma 1941 in 1945 v zaplenjenem dvorcu deluje nacistična organizacija Bund Deutscher Mädel (Zveza nemških deklet). Leta 1945 s strani jugoslovanske oblasti zaplenjeni dvorec upravlja Ministrstvo za socialno politiko Ljudske republike Slovenije in v rezidenčni stavbi med letoma 1946 in 1949 vzdržuje t. i. dom za stare in onemogle. Po letu 1950 je bil celotni kompleks dvorca kot t. i. splošno ljudsko premoženje namenjen za potrebe kmetijske zadruge, sprva poimenovane Živinorejsko-poljedelsko gospodarstvo Črnci, nazadnje pa Kmetijstvo Črnci. Leta 1957 je imela rezidenčna stavba dvorca tudi funkcijo provizoričnega begunskega sprejemnega centra za namestitev ljudi z Madžarske. Od leta 1995 je rezidenčna stavba dvorca prazna in propada ter je od leta 2010 naprodaj, kapela na koncu glavne parkovne osi je razvaljena, gospodarska poslopja uporablja podjetje Kmetijstvo Črnci d.o.o., v pomožnih stavbah ob rezidenčni stavbi pa so skromna stanovanje. Parkovne površine so deloma nevzdrževane, deloma pa preurejene v kmetijska zemljišča.

Namembnost v obdobju 1945-1963

 • Dom za ostarele
 • Kmetijsko zemljišče
 • Begunski sprejemni center

Današnja namembnost

 • Brez namembnosti
 • Stanovanjski objekt
 • Kmetijsko zemljišče

Lastniki

Do okoli leta 1614 srednjeveški dvor, ki pripada zemljiškemu gospostvu Negova

Od okoli leta 1614 do leta 1631 Žiga Friderik (Siegmund Friedrich) I. baron in od leta 1623 grof Trauttmansdorff (1571–1631), lastnik zemljiškega gospostva Negova

Med letoma 1631 in 1635 Marija Izabela (Maria Isabella), roj. pl. Riederer zu Paar († 1655), vdova Žige Friderika grofa Trauttmansdorffa.

Med letoma 1635 in okoli 1641 Janez Jakob pl. Muhr oziroma Muhrn († 1664)

Med letoma okoli 1641 in 1646 Jurij Ludvik grof Schwarzenberg (1586–1646)

Med letoma 1646 in 1653 oziroma 1656 Janez Adolf grof Schwarzenberg (1615–1683)

Med letoma 1653 oziroma 1656 in okoli 1660 Janez Jakob pl. Muhr oziroma Muhrn († 1664)

Med letoma okoli 1664 in 1692 Ferdinand Ernest grof Trauttmansdorff (1637–1692)

Med letoma 1692 in 1694 Marija Elizabeta grofica Trauttmansdorff († 1694)

Med letoma 1694 in 1725 Marija Eleonora grofica Orsini-Rosenberg (1676–1725), rojena grofica Khisl

Med letoma 1725 in 1737 Jožef Leopold grof Orsini-Rosenberg († 1737)

Med letoma 1737 in 1738 Wolf Sigmund grof Orsini-Rosenberg (1682–1739) in Wolfgang Filip Jožef Franc Ksaver Janez Nepomuk grof Orsini-Rosenberg (1734–1821)

Med letoma 1738 in 1739 Jurij Krištof grof Stürgkh (1666–1739)

Med letoma 1739 in 1760 Janez Krištof Franc Jurij grof Stürgkh (1706–1760)

Med letoma 1760 in 1769 Franc Anton Krištof grof Stürgkh (1734–1791)

Med letoma 1769 in 1792 Jožef Possaner pl. Ehrenthal

Med letoma 1792 in 1794 Kajetan grof Wildenstein (1761–1824)

Med letoma 1794 in 1802 Marija Jožefa (Walburga Barbara Terezija) grofica Khevenhüller-Metsch (1772–1831), roj. grofica Saurau, in njen soprog Janez Jožef Franc ml. grof Khevenhüller-Metsch (1765–1805/1806)

Med letoma 1802 in 1806 Vincenc grof Szapáry (1768–1851)

Med letoma 1806 in 1818 Vajkard Konrad grof Trauttmansdorff (1754–1828)

Med letoma 1818 in 1825 Karel Jožef Anton grof Stürgkh (1764–1825)

Med letoma 1825 in 1827 Egidij baron Taxis-Bordogna-Valnigra (1782–1862)

Med letoma 1827 in 1843 Marija Kunigunda I. Elizabeta grofica Orsini-Rosenberg, rojena grofica Brandis (1804–1843)

Med letoma 1843 in 1877 Marija Kunigunda II. grofica Orsini-Rosenberg (1826–1883)

Med letoma 1877 in 1885 Marija Ana des Enffans dʼAvernas, roj. grofica Plaz (1855–1921) in njen soprog Henrik grof des Enffans dʼAvernas ml. (1849–1917)

Med letoma 1885 in 1907 Franz Pfannl (1851–1933)

Med letoma 1907 in 1919 Julius II. Meinl (1869–1944)

Med letoma 1919 in 1922 Emmy (Emmi Amilie) Meinl (1871–1922)

Med letoma 1923 in 1933 Julius II. Meinl (1869–1944)

Med letoma 1933 in 1941 Julius III. Hermann Meinl (1903–1991)

Med letoma 1941 in 1945 Deutsches Reich (nemška država)

Leta 1945 Julius III. Hermann Meinl (1903–1991)

Med letoma 1945 in 1963 Federativna ljudska republika Jugoslavija

Med letoma 1963 in 1991 Socialistična federativna republika Jugoslavija

Med letoma 1991 in 1997 Republika Slovenija

Med letoma 1997 in 2000 Kmetijstvo Črnci v stečaju

Od leta 2000 lastnik rezidenčne stavbe in stranskih poslopij ob njej Štefan Ščančar, parkovne površine s kapelo v lasti Občine Apače, gospodarska poslopja v lasti Kmetijstva Črnci d.o.o.

Grad Borl v J. G. Vischer, Topographia ducatus Stiriae, Grätz 1681 (izrez)

: Dvorec Črnci na litografski upodobitvi, ki je okoli leta 1830 nastala za t. i. Staro Kaiserjevo suito na podlagi Runkove upodobitve iz okoli leta 1798 oziroma po njej oblikovane Zieglerjeve grafike iz leta 1802

Rezidenčna stavba dvorca Črnci na fotografiji z razglednice, ki je bila odposlana leta 1937 (Zasebna zbirka)

Pogled na glavno fasado dvorca Črnci leta 1958 (foto: Marijan Zadnikar, INDOK)

Pogled na osrednji del kompleksa dvorca Črnci iz zraka z južne strani leta 2020 (foto: Matjaž Rožec)

Pogled na rezidenčno stavbo dvorca Črnci z območjem manipulativnega dvorišča iz zraka s severozahodne strani leta 2020 (foto: Matjaž Rožec)

Glavni portal dvorca leta 2014 (foto: Igor Sapač)

Stebriščna veža v pritličju rezidenčne stavbe leta 2006 (foto: Igor Sapač)

Kamin na vzhodni steni stebriščne veže leta 2006 (foto: Igor Sapač)

Detajl kamina na vzhodni steni stebriščne veže leta 2020 (foto: Matjaž Rožec)

Obokani jugozahodni kletni prostor rezidenčne stavbe dvorca iz 17. stoletja leta 2020 (foto: Matjaž Rožec)

Prostor nekdanje knjižnice v pritličju rezidenčne stavbe dvorca leta 2020 (foto: Matjaž Rožec)

V obdobju rodovine Meinl med letoma 1924 in 1941 urejena t. i. lovska soba v pritličju rezidenčne stavbe dvorca leta 2020 (foto: Matjaž Rožec)

Balkonska sobana v osrednjem delu južne polovice prvega nadstropja rezidenčne stavbe dvorca leta 2020 (foto: Matjaž Rožec)

Predeljeni prostor nekdanje reprezentativne obednice s tlakom iz lesenih rombastih plošč leta 2020 (foto: Matjaž Rožec)

Zavito leseno stopnišče med prvim in drugim nadstropjem rezidenčne stavbe dvorca leta 2020 (foto: Matjaž Rožec)

Lončena peč v severni sobani drugega nadstropja rezidenčne stavbe dvorca leta 2020 (foto: Matjaž Rožec)

V poznem 18. stoletju postavljena lesena strešna konstrukcija zahodnega dela rezidenčne stavbe dvorca leta 2020 (foto: Matjaž Rožec)

Prehod na severnem koncu nekdanjega parterno zasnovanega parka dvorca Črnci leta 2019 (foto: Igor Sapač)

Pogled na opuščeno kapelo leta 2019 (foto: Igor Sapač)

Detajl figuralnih poslikav na notranji strani vzhodne stranske stene opuščene kapele leta 2019 (foto: Igor Sapač)

Meinlov grad, Črnci, Apače, Slovenija

Aksonometrični poskus rekonstrukcije podobe kompleksa srednjeveškega dvora v Črncih v 14. stoletju (Igor Sapač, 2023)

Aksonometrični poskus rekonstrukcije podobe zgodnjebaročnega dvorca Črnci okoli leta 1631 (Igor Sapač, 2023)

Aksonometrični poskus rekonstrukcije podobe dvorca Črnci okoli leta 1681 (Igor Sapač, 2023)

Aksonometrični poskus rekonstrukcije podobe dvorca Črnci okoli leta 1795 (Igor Sapač, 2023)

Aksonometrični poskus rekonstrukcije podobe dvorca Črnci okoli leta 1876 (Igor Sapač, 2023)

Aksonometrični poskus rekonstrukcije podobe dvorca Črnci okoli leta 1941 (Igor Sapač, 2023)

Literatura

Viri

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, INDOK center, fototeka

Pokrajinski arhiv Maribor, SI PAM/1856, Gospoščina Negova

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Črnci

 

Literatura

Jože CURK, Gornja Radgona in okolica, Maribor 1989 (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbirka vodnikov 167).

Matjaž GRAHORNIK, Gradivo za zgodovino Maribora. XLV. zvezek. Zapuščinski inventar po Mariji Eleonori Grofici Orsini-Rosenberg, roj. Grofici Khisl, iz leta 1725, Maribor 2020.

Anja ISKRA, Usoda judovskih umetniških zbirk v času nemške okupacije Spodnje Štajerske, Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem (ur. Polona Vidmar), Ljubljana 2020, str. 147–171.

Miran KRIVEC, Park dvorca v Črncih, Zgodovinski parki in vrtovi v Sloveniji (ur. Jerneja Batič), Ljubljana 1995 (Dnevi evropske kulturne dediščine), str. 132–133.

Jože MLINARIČ, Gospoščina Negova na začetku 17. stoletja, Ptujski zbornik IV, Maribor 1974, str. 201–221.

Hannes P. NASCHENWENG, Der landständische Adel im Herzogtum Steiermark. Ein genealogisches Kompendium, Graz 2020.

Igor SAPAČ, Od paladijevske vile užitkov do lovske rezidence trgovcev s kavo – dvorec Črnci pri Apačah in njegov umetnostnozgodovinski pomen, Umetnostna dediščina plemstva v času njegovega zatona – transformacije, prenosi, reinterpretacije (ur. Tina Košak), Ljubljana 2023, str. 13–154.

Igor SAPAČ in Franci LAZARINI, Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem, Ljubljana 2015.

Helga SCHULLER, Die Familie Trauttmansdorff auf Trautmannsdorf und Gleichenberg. Nach den Quellen des Gräflichen und Fürstlichen Hausarchivs in Wien, Burg und Schloss Gleichenberg. Geschichten, Erinnerungen und Bilder. Mit einem Beitrag zur Genealogie der steirischen Familie Trauttmansdorff auf Trautmannsdorf und Gleichenberg. Bad Gleichenberg 2009, str. 71–144.

Ivan STOPAR, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. Druga knjiga. Med Prekmurjem in porečjem Dravinje, Ljubljana 1991 (Grajske stavbe; 2).

Dušan ŠČAP, Zgodovina vasi Črnci, Glasilo. Zgodovinsko društvo Gornja Radgona, 18/1–2, 2011, str. 73–103.

Dušan ŠČAP, Dvorec Freudenau v Črncih in družina Meinl, Zgodovinski listi – Zbornik Splošne knjižnice Ljutomer, 25/1, 2017, str. 14–33.

Dušan ŠČAP, Plemiška družina Plaz in dvorec Freudenau v Črncih, Zbornik soboškega muzeja, 26, 2020, str. 119–132.

Dušan ŠČAP, Odtujena oprema iz dvorca Freudenau v Črncih na Apaškem polju med drugo svetovno vojno, VII. Das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark / Revija Slovenk in Slovencev na avstrijskem Štajerskem, 2020/2021, str. 188–193.

Dušan ŠČAP, Zgodovina dvorca Freudenau v Črncih, Mahovci 2022.

Nace ŠUMI, Arhitektura sedemnajstega stoletja na Slovenskem, Ljubljana 1969.

Marijan ZADNIKAR, Umetnostni spomeniki v Pomurju, Murska Sobota 1960.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji